Regulamin

Regulamin
Kina SOKOLNIA

 

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w kinie Sokolnia w Kępnie w zakresie uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych w Kinie oraz  zasad dokonywania zakupów i rezerwacji Biletów na Wydarzenia w Kasie oraz On-line.

 

§ 1

DEFINICJE 

 

Regulamin  - określa zasady obowiązujące w kinie Sokolnia w Kępnie, w zakresie uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych w Kinie a także  zasady dokonywania zakupów oraz rezerwacji Biletów.

Sprzedawca – Kępiński Ośrodek Kultury , 63 – 600 Kępno, ul. Broniewskiego 5, NIP:619-199-17-07, REGON:  301025910.

Wydarzenie – impreza o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, organizowana na terenie Kina - seans filmowy, spektakl, koncert.

Kino –  kino Sokolnia ; ul. Sportowa 3 , 63 – 600 Kępno , którego  prowadzącym jest Kępiński Ośrodek Kultury , 63 – 600 Kępno, ul. Broniewskiego 5, NIP:619-199-17-07, REGON:  301025910.

Sala Kinowa – sala znajdująca się w  kinie Sokolnia w Kępnie, w której realizowane jest Wydarzenie.

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej w celu zakupu lub rezerwacji Biletu.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym oznaczonym Wydarzeniu w Kinie, ze wskazaniem miejsca oraz daty Wydarzenia, możliwy do nabycia lub zarezerwowania za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w Kasie.

Strona Płatności – strona internetowa, administrowana przez PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON: 301345068, za pośrednictwem której dokonywane są transakcje internetowe dotyczące płatności za Bilety na Wydarzenia.

Strona Internetowa- strona internetowa: www.kinosokolnia.org, której administratorem jest Kępiński Ośrodek Kultury, za pośrednictwem której jest prowadzona  sprzedaż oraz rezerwacja Biletów On-line na Wydarzenia odbywające się w Kinie.

On – line – sprzedaż oraz rezerwacja biletów prowadzona za pośrednictwem Strony Internetowej.

Kasa – stanowisko kasowe zlokalizowane w budynku kina Sokolnia.

Kupujący – osoba, która zakupiła  Bilet na Wydarzenie w Kasie lub drogą On-line.

Cena  – cena Biletu zakupionego przez Kupującego na Wydarzenie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.

Konto Użytkownika – osobiste elektroniczne konto Kupującego utworzone na Stronie Internetowej w celu zakupu lub rezerwacji Biletu On-line.

 

§ 2

       ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

 

 1. Osoba uczestnicząca w Wydarzeniach na terenie Kina zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Kina dostępny jest na Stroni Internetowej oraz w kasie Kina.
 3. Zakupienie Biletu na Wydarzenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 4. Kino prowadzi emisję seansów filmowych w technologii 2D oraz 3D.
 5. Niezbędnym do prawidłowego oglądania seansu filmowego emitowanego w 3D jest posiadanie okularów umożliwiających oglądanie filmu w tej technologii. Okulary 3D są dostępne do kupienia w Kasie.
 6. Wejście na teren Sali kinowej możliwe jest tylko po okazaniu ważnego Biletu uprawniającego do uczestnictwa w Wydarzeniu, na które Bilet został zakupiony.
 7. Bilet wraz z paragonem fiskalnym należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Wydarzenia, na które został zakupiony.
 8. Pracownik obsługi Kina, kontrolujący Bilety ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kinową osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Wydarzeniu.
 9. Zezwala się na uczestnictwo w Wydarzeniu osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest ona w towarzystwie opiekuna prawnego.
 10. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić lub nie zezwolić na wejście klientowi, który zagraża porządkowi lub bezpieczeństwu innych osób przebywających w Kinie lub gdy przez swoje zachowanie uniemożliwia lub utrudnia innym widzom odbiór przekazu podczas Wydarzenia. W takim przypadku Cena za Bilet Kupującego nie podlega zwrotowi.
 11. Teren Kina objęty jest monitoringiem wizyjnym.
 12. Na terenie Kina zabrania się:
  1. rejestrowania  obrazu i dźwięku podczas uczestnictwa w Wydarzeniu (seansie filmowym).
  2. korzystania z telefonów komórkowych na sali kinowej podczas trwania seansu a także wszelkich urządzeń emitujących dźwięk i światło.
  3. głośnego zachowywania się zakłócającego innym widzom udział w Wydarzeniu
  4. spożywania napojów alkoholowych na terenie Kina oraz uczestnictwa w Wydarzeniach w stanie nietrzeźwym lub pod silnym wpływem innych środków odurzających lub psychotropowych.
  5. palenia papierosów lub korzystania z elektronicznych papierosów wewnątrz Kina
  6. niszczenia mienia należącego do Kina.
  7. wprowadzania zwierząt do pomieszczeń Kina.
 13. Kino  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  na  terenie  Kina  ubrania oraz  inne przedmioty pozostawione przez widzów.
 14. Dzieci w wieku do lat 3 mogą uczestniczyć w Wydarzenia nieodpłatnie pod opieką pełnoletnich opiekunów, tylko w przypadku nie zajmowania odrębnego miejsca siedzącego na Sali kinowej.
 15. Osoby niszczące mienie, które znajduje się wewnątrz oraz na zewnątrz Kina  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną za  wyrządzone  szkody.  
 16. Dopuszcza się możliwość odwołania ostatniego seansu filmowego w danym w dniu repertuarowym w przypadku gdy ilość widzów tego filmu nie przekracza 4 osób.
 17. O odwołaniu seansu z przyczyn opisanych w pkt 16. decyzję podejmuje z – ca dyrektora KOK.
 18. Osobą rozstrzygającą wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest z-ca dyrektora KOK lub osoba go zastępująca.

 

§ 3

        KATEGORIE BILETÓW SPRZEDAWANYCH W KINIE SOKOLNIA

 1. Bilet podstawowy- bilet wstępu na Wydarzenie bez uwzględnienia zniżek w Cenie.
 1. Bilet ulgowy (zniżkowy)

     Bilet ulgowy przysługuje:

 1. dzieciom do lat 6
 2. dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej
 3. emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty
 4. osobom niepełnosprawnym w tym osobie opiekującej się osobą niepełnosprawną.

    Bilety ulgowe są weryfikowane przez okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi  przy wejściu na Salę
    Kinową oraz w Kasie.

 1. Bilet grupowy (zniżkowy)

    Bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej wraz z opiekunem grupy liczącej minimum
    15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

 1.   Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz Kępińskiej Karty  Seniora (zniżkowy)

    4.1 Zniżka dla Kupujących posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz Kępińską Kartę Seniora jest stosowana w ramach
    karty imiennej, która dotyczy jednego Kupującego. Uprawnia ona do zakupu biletów na Wydarzenia w Kinie w Cenie
    zniżkowej tylko za okazaniem dokumentu tożsamości Kupującego  w momencie zakupu Biletu w Kasie.

    4.2 Bilety zakupione ze zniżką Karty Dużej Rodziny  oraz Kępińską  Kartą Seniora  weryfikowane  są  przez  okazanie
    dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi  przy wejściu na Salę kinową lub w Kasie.

 1. Bilet Rodzinny (zniżkowy)
  1. Bilet rodzinny przysługuje minimum trzyosobowej grupie widzów, z których jedna   to osoba dorosła z minimum dwójką dzieci, lub maksymalnie dwie osoby dorosłe z co najmniej jednym dzieckiem. 
  2. Zniżka w ramach biletu rodzinnego przysługuje tylko w odniesieniu do seansów
   filmowych dla dzieci w kategorii b/o.
 2. Voucher

    6.1 Voucher jest to bezimienny bon towarowy zakupiony w Kasie, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do
    jego realizacji poprzez wymianę na Bilet w Kasie, w dowolnym czasie i na dowolne Wydarzenie w ramach kwoty oraz
    terminu ważności na jaki został zakupiony, przy czym jako Użytkownika należy rozumieć okaziciela Vouchera.

    6.2 Voucher jest sprzedawany w Cenie Biletu Podstawowego lub Biletu Grupowego w przypadku gdy ilość zakupionych
    Voucherów wynosi jednorazowo minimum 15 szt (nie dotyczy zakupów na seanse w foramacie 3D).

    6.3 Podstawą  do  realizacji  Vouchera jest jego kod  cyfrowy  uwidoczniony  na  Voucherze.  Każdy  Voucher  posiada  
    określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja  do jakiej daty (włącznie) można go wymienić na Bilet
    w Kasie. Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności zakupionego Vouchera.

    6.4 Użytkownik zobowiązany jest chronić kod Vouchera i nie udostępniać go nieuprawnionym osobom trzecim, m.in. w
    postaci  zdjęcia  Vouchera. W  przypadku gdy kod uwidoczniony na Voucherze jest  nieczytelny  lub  został  uprzednio
    wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie sprzedaży Kina), taki Voucher nie zostanie przyjęty ponownie w      Kasie.

    6.5 Posiadanie Vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu  Biletu na dane Wydarzenie (seans filmowy)  w  przypadku      braku wolnych miejsc.

    6.6 Użytkownik Vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie  trzeciej.

    6.7 Przekazując  Voucher  osobie  trzeciej  Użytkownik  zobowiązany jest do poinformowania kolejnego Użytkownika o      zasadach  korzystania  z  Voucherów określonych  w  niniejszym  Regulaminie  oraz  miejscu  jego możliwej realizacji
    wskazanej przy zakupie Vouchera.

    6.8 Voucher nie podlega zwrotom lub zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 

§ 4

 

     ZASADY REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA

 1. Informacje o seansach filmowych można uzyskać na Stronie Internetowej.
 2. Każdy Użytkownik lub Kupujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu On-line bądź w Kasie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podczas tworzenia rezerwacji oraz zakupu Biletu On -line  do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Dokonanie rezerwacji i/lub zakup Biletów oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Kasa Kina otwierana jest na 60 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem filmowym lub innym biletowanym Wydarzeniem , a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub Wydarzeniu zaplanowanego w danym dniu.

 

    I. REZERWACJI

 1. Rezerwacji miejsc na dane Wydarzenie można dokonać w następujący sposób:
  1. osobiście w Kasie,
  2. telefonicznie dzwoniąc na podany na Stronie Internetowej numer kontaktowy do Kina,
  3. drogą On-line za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Rezerwacja miejsc gwarantowana jest do 1 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia (seansu filmowego). Po tym czasie rezerwacja miejsc zostaje anulowana.
 3. Rezerwację można opłacić w dowolnym momencie po jej utworzeniu, nie później jednak niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego Wydarzenia.
 4. Kino zastrzega sobie możliwość anulowania opcji rezerwacji biletów na wybrane wydarzenie.

 

      II. UTWORZENIE REZERWACJI ON-LINE

 1. Aby dokonać rezerwacji On-line, Użytkownik zobowiązany jest stosować się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 2. Utworzenie rezerwacji następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Strony Internetowej następujących czynności:
  1. wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwacja oraz wybór opcji „REZERWUJ” ,
  2. wybór ilości i rodzaju rezerwowanego Biletu oraz przypisanych mu miejsc na Sali,
  3. utworzenie lub zalogowanie się do posiadanego osobistego Konta użytkownika,
  4. utworzeniu rezerwacji poprzez kliknięcie ikony „Rezerwuję” (potwierdzenie rezerwacji).
 3. Potwierdzona przez Użytkownika rezerwacja trafia do „koszyka” na Koncie Użytkownika i niewykupiona jest w nim przechowywana przez okres nie dłuższy niż na 1 godzinę do rozpoczęcia danego Wydarzenia, którego dotyczy.
 4. Użytkownik, który złożył rezerwację, otrzyma potwierdzenie utworzenia rezerwacji w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 5. Potwierdzenie utworzenia rezerwacji będzie zawierać numer rezerwacji, liczbę i rodzaj zarezerwowanych biletów, tytuł i dane Wydarzenia na jakie Bilet został zarezerwowany, kwotę na jaką zamówienie zostało zarejestrowane oraz informację o końcowym terminie wykupienia rezerwacji.
 6. Niedotrzymanie terminu wykupienia rezerwacji wskazanego w informacji e-mail, będzie skutkować anulowaniem rezerwacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w kolejnej wiadomości e-mail.
 7. Użytkownik ma możliwość zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.

 

    III. WYKUPIENIE REZERWACJI

 1. Rezerwację utworzoną na Wydarzenie złożone osobiście lub telefonicznie w Kasie można opłacić tylko w Kasie w terminie do 1 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia , na które została utworzona dana rezerwacja.
 2. Rezerwację utworzoną na Wydarzenie drogą On – line można wykupić w Kasie lub za pośrednictwem Strony Internetowej w terminie do 1 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia, na które została utworzona dana rezerwacja.
 3. Wykupienia rezerwacji w Kasie Kina można dokonać w godzinach pracy Kasy podając numer rezerwacji oraz dane Użytkownika podane podczas procesu tworzenia rezerwacji do 1 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia, na które została utworzona dana rezerwacja.
 4. W celu wykupienia rezerwacji utworzonej drogą On -line za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik jest zobowiązany:
  1. zalogować się do osobistego Konta Użytkownika,
  2. wejść w zakładkę użytkownik / rezerwacje,
  3. z listy rezerwacji wybrać utworzoną rezerwację, która ma zostać opłacona,
  4. dokonać anulowania lub potwierdzenia zamiaru opłacenia rezerwacji (potwierdzona rezerwacja przechodzi w status zamówienia) ,
  5. opłacić rezerwację poprzez kliknięcie ikony „Zapłać”, po którym nastąpi przekierowanie Kupującego na Stronę Płatności.
 5. Po dokonaniu płatności On-line, Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu Biletu wysłane na adres e-mail wskazany podczas zamówienia.
 6. Kupujący otrzymuje zakupiony Bilet pocztą elektroniczną w postaci fotokodu zapisanego w pliku PDF na adres e-mail wskazy podczas zamówienia.

 

    IV. ZAKUP BILETÓW

 1. Zakup Biletów na Wydarzenia w Kinie możliwy jest w Kasie oraz On-line.
 2. W przypadku seansów filmowych Kasa Kina czynna jest od wtorku do niedzieli i otwierana na 1 godzinę przed pierwszym seansem filmowym oraz zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu.
 3. W przypadku innych Wydarzeń organizowanych w Kinie Kasa czynna jest na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego Wydarzenia i zamykana 15 minut po rozpoczęciu danego Wydarzenia.
 4. W Kasie dopuszczalna jest gotówkowa lub bezgotówkowa forma płatności za Bilety.

 

    V. ZAKUP BILETÓW ON-LINE

 1. Złożenie zamówienia. Zakup Biletu  On – line  następuje  poprzez złożenie, za pośrednictwem Strony  Internetowej,  ZAMÓWIENIA oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty Ceny na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Aby dokonać zamówienia On-line, Użytkownik zobowiązany jest stosować się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Strony Internetowej następujących czynności:
  1. wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet oraz wybór opcji „KUP” ,
  2. wybór ilości i rodzaju Biletu oraz przypisanych mu miejsc na Sali,
  3. zalogowanie się do Konta użytkownika i zakupu wybranego Biletu lub wybrania opcji „szybkie zakupy” i zakupu wybranego Biletu,
  4. złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”
  5. potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zapłać”, po którym nastąpi przekierowanie Kupującego na Stronę Płatności.
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż na 1 godzinę przed godziną rozpoczęcia Wydarzenia, którego ono dotyczy.
 4. Użytkownik ma możliwość zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.
 5. Kupujący, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego utworzenia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierać nr. zamówienia, liczbę i rodzaj zamówionych biletów, tytuł Wydarzenia na jakie Bilet został zamówiony, kwotę na jaką zamówienie zostało zarejestrowane, termin dokonania płatności za Zamówienie oraz bezpośredni przekierowujący link do płatności.

 

    VI. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Strony Internetowej możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Strony Płatności, na którą kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. W przypadku zamówienia kilku biletów Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać Cenę wszystkich zamówionych Biletów. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykonania płatności oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie później niż 1 godzinę po złożeniu zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany  wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany podczas zamówienia.
 5. W przypadku sytuacji anulowania przez system sprzedaży zamówienia z powodu niedotrzymania terminu dokonania płatności, o którym mowa w pkt. 4 oraz pomimo dokonania przez Użytkownika przelewu, pieniądze zostanę zwrócone Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Płatności.
 6. Po anulowaniu zamówienia następuje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu.
 7. Cena wskazana na Stronie Internetowej, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie jest kwotą brutto, zawierającą podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

    VII. DOSTARCZENIE I REALIZACJA BILETU ON-LINE

 1. Po dokonaniu płatności On-line, Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu Biletu wysłane na adres e-mail wskazany podczas zamówienia.
 2. Kupujący otrzymuje zakupiony Bilet pocztą elektroniczną w postaci fotokodu zapisanego w pliku PDF na adres email wskazany podczas zamówienia.
 3. Otrzymany drogą elektroniczną Bilet Kupujący powinien wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym obsługującym pliki PDF i okazać przy wejściu na dane Wydarzenie.
 4. W przypadku zakupu Biletu z zastosowaną zniżką wraz z Biletem należy okazać dokument uprawniający do korzystania z ulg określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w Wydarzeniu, którego dotyczy Bilet jest wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza
 6. W przypadku gdy Kupujący opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi kina Bilet celem weryfikacji pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

 

§ 6

ZWROTY

 

 1. Zwrotowi podlegają wyłącznie Bilety zakupione i odebrane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu Biletu w przypadku:
  1. odwołania Wydarzenia , którego dotyczy zakupiony Bilet,
  2. opóźnienia rozpoczęcia Wydarzenia powyżej 30 min. ,
  3. przerwania Wydarzenia ( seans filmowy ) i nie wznowienia przerwanej emisji do 30 min od planowanego jego rozpoczęcia,
  4. innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Kina.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odwołane Wydarzenia, które są organizowane przez firmy lub instytucje zewnętrzne w wynajętych pomieszczeniach Kina. W takim przypadku za ewentualny zwrot biletów odpowiada  organizator danego Wydarzenia.
 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku uzasadniającym zwrot wartości Ceny Biletu, zwracana będzie wyłącznie Cena widniejąca na Bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z zakupem Biletu nie podlegają zwrotowi.
 5. Wnioski o zwrot Ceny Biletu należy kierować osobiście tylko w godzinach pracy Kasy Kina za okazaniem Biletu wraz z paragonem fiskalnym lub Fakturą VAT na podstawie wypełnionego „formularza zwrotu” dostępnego w Kasie, który stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, z zachowaniem następujących terminów:
  1. w przypadku zakupu indywidualnego: do 4 dni roboczych po odwołaniu Wydarzenia.
  2. w przypadku zakupu grupowego: do 7 dni roboczych po odwołaniu Wydarzenia.
 6. Dokonanie zwrotu za zakupione Bilety na podstawie dostarczonej faktury VAT jest możliwy wyłącznie po jej okazaniu w Kasie, a następnie utworzeniu przez kasjerkę faktury korygującej, której odebranie zobowiązana jest potwierdzić osoba zwracająca Bilety.
 7. Zwrot Biletów grup zorganizowanych ( Bilet Grupowy) nie może spowodować zmiany statusu z grupy zorganizowanej na zakup indywidualny.
 8. Dokonanie zwrotu Biletu dokonać można w następujący sposób:
 9. Bilet zakupiony On-line – zwrot wartości Biletu może nastąpić w Kasie w formie gotówkowej lub za pośrednictwem Strony Płatności w formie bezgotówkowej na konto Kupującego,
 10. Bilet zakupiony w Kasie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – zwrot wartości Biletu może nastąpić w Kasie tylko w formie gotówkowej.
 11. Zwrot wartości Biletu będzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych od momentu uzasadnionego zgłoszenia przez Kupującego chęci zwrotu Biletu zgodnie z pkt 5.
 12. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

 

§ 6

PROCEDURA REKLAMCJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej oraz systemu sprzedaży Biletów działającego za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres kinosokolnia@gmail.com
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującym oraz Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przysyłane nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia decyzji wynikającej z  informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, numer kontaktowy oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od daty ich złożenia.
 7. Kupujący o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

  § 7

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest Ewelina Pieles: ewelina.pieles@info-trans.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:
  1. w celu rejestracji Konta użytkownika i obsługi transakcji zakupu Biletu On-line na Wydarzenia,
  2. w celu rejestracji Konta użytkownika i obsługi procesu rezerwacji Biletu On-line na Wydarzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w zakresie celu określonego w pkt. 3 ppkt. a) i b) do dokonania rezerwacji lub zakupu Biletu On-line na Wydarzenia.
 5. Użytkownik ma prawo do :
  1. żądania do Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 7. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie  https://kok.kepno.pl/https://kok.kepno.pl/rodo/

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Regulaminu kina Sokolnia w Kępnie

                                                                                                                       
                                                                                           ………………………………………

                                                                                                    Miejscowość i data

 

                                                            FORMULARZ ZWROTU

DANE KUPUJĄCEGO ( Prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Imię i Nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………………………

 

Tel. Kontaktowy oraz adres poczty e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

 

DANE TOTYCZĄCE ZWRACANYCH BILETÓW:

 

Data i godzina Wydarzenia : ………………………………………………………………………...…..

 

Tytuł Wydarzenia: …………………………………………………………………………………….........

 

Wartość Ceny Biletów  ………………………………………………………………………………….....

 

POWÓD ZWROTU BILETÓW

……………………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………………............

Oświadczam,  że  znane  mi  są  warunki  zwrotu  Biletu określone w §5 Regulaminu
kina Sokolnia w Kępnie.

 

     ……………………………………                                    ….……………………………………

   ( Data i Podpis Kupującego)                             (Podpis osoby przyjmującej zwrot)