Regulamin

Regulamin
Kina SOKOLNIA

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wstęp na seans filmowy lub biletowane wydarzenie kulturalne organizowane w kinie jest możliwe za okazaniem ważnego biletu wstępu zakupionego drogą internetową lub bezpośrednio w kasie kina.

2. Kasa kina otwierana jest na  60  minut  przed  pierwszym  zaplanowanym  w  danym  dniu  repertuarowym  seansem filmowym lub biletowanym wydarzeniem kulturalnym organizowanym w kinie, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia kulturalnego przewidzianego w danym dniu.

3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przestrzeganie  zasad  zawartych  w  Regulaminie  Kina Sokolnia.

4. Każdy  klient  kupujący  bilet  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  zawartych  na  nim  danych  oraz  do  przeliczenia otrzymanej przy kasie kina reszty gotłówki.

5. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.

6. Bilet wstępu ważny jest jedynie w określonym na nim dniu i godzinie.

7. Bilet wstępu wraz z paragonem fiskalnym należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu lub wydarzenia, na które został zakupiony.

8. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z sali kinowej klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu wstępu na dany seans lub wydarzeń.

9. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie

10. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu organizowanym w kinie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

11. Na terenie kina zabrania się widzom:                                                                                                               

a) dokonywania jakichkolwiekrejestracji obrazu i dźwięku ( ustawa o prawach autorskich Dz.U.1994, Nr 43, 170 z dnia 04.02.1994r.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.

b) korzystania z telefonów komórkowych na sali kinowej podczas trwania seansu,

c) głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu, 

d) spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na teren kina, 

e) palenia papierosów oraz e-papierosów,

f) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,

g) niszczenia mienia kina.

12. W przypadku łamania określnych w § 1 pkt 11 zakazów pracownik w porozumieniu z kierownikiem kina ma prawo do usunięcia danej osoby z kina, bez prawa do zwrotu gotówki za zakupiony bilet.

13. Osoby niszczące mienie kina  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody.  Za  osoby  niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie

 14. Kino  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  na  terenie  kina  oraz  sali  kinowej  ubrania  a  także  inne przedmioty pozostawione przez widzów.

15. Kierownik ma prawo odmówić  wstępu  na  sale  kinową  osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie oraz wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników kina.

 

§ 2

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

1. Bilety kinowe możliwe są do nabycia w kasie kina oraz metodą on-line za pośrednictwem strony internetowej www.kinosokolnia.org 

2. Rezerwację miejsc na seanse filmowe oraz wydarzenia organizowane w kinie Sokolnia można dokonać drogą internetową za pośrednictwem strony www.kinosokolnia.org oraz telefonicznie lub osobiście w kasie kina.

3. Przed dokonaniem rezerwacji lub zakupem biletu on-line należy zapoznać się z REGULAMINEM REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW KINOWYCH DROGĄ ON-LINE w kinie SOKOLNIA w KĘPNIE dostępnym na stronie internetowej www.kinosokolnia.org 

4. Rezerwację na seanse filmowe można  odebrać  w  kasie  kina,  podając  imię   i   nazwisko   lub   numer  rezerwacji maksymalnie do 12 godzin przed rozpoczęciem seansu lub wydarzenia na które bilet został zarezerwowany.

5.  Niezrealizowane   rezerwacje   zostają  anulowane  przez   system   kasowy  na   12  godzin   przed  rozpoczęciem wydarzenia lub  seansu, na który zostały zarezerwowane.

6.  Podczas odbierania rezerwacji internetowych w kasie kina pierwszeństwo w kupnie biletów mają osoby, które posiadają rezerwację na film w bieżącej godzinie repertuaru.

7.  Osoby chcące dokonać zakupu biletów oraz wykupu rezerwacji na filmy w późniejszym terminie będą obsługiwane w dalszej kolejności.

8.  Kino zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.

9.  Szczegółowe   zasady   zakupu  biletów  metodą  on-line   określone  są  w   REGULAMINIE   REZERWACJI   ORAZ ZAKUPU BILETÓW KINOWYCH DROGĄ ON-LINE w kinie SOKOLNIA w KĘPNIE dostępnym na stronie www.kinosokolnia.org 

10. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, że nie jest możliwe jego odczytanie zostanie uznany za nieważny.

11.  Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot biletu jest możliwy tylko wtedy gdy z winy kina seans filmowy się nie odbędzie lub zostanie przerwany i niewznowiony.

12.  Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety gdy:

a) zwrot  biletu następuje po rozpoczęciu seansu  filmowego lub  imprezy z powodów  nieleżących  po  stronie  kina Sokolnia,

b) zwrot biletu następuje po częściowym udziale widza w seansie filmowym lub imprezie z przyczyn  nieleżących po stronie kina Sokolnia,

c) zwrot biletu następuje bez okazania paragonu fiskalnego,

d) zwracany bilet jest przerwany.

13. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zamianie na gotówkę.

14. Dopuszcza się możliwość odwołania ostatniego seansu w danym w dniu repertuarowym w przypadku gdy ilość widzów tego filmu nie przekroczy pięciu osób.

W takim przypadku decyzję o odwołaniu seansu podejmuje kierownik kina.

 

 

§ 3

RODZAJE BILETÓW SPRZEDAWANYCH W KINIE SOKOLNIA

 

1. Bilet ulgowy

Bilet ulgowy przysługuje:

  • dzieciom do lat 6;
  • dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej;
  • studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej; 
  • oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty;
  • osobom niepełnosprawnym w tym osobie opiekującej się osobą niepełnosprawną.

Bilety ulgowe mogą być weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji przy wejściu na salę oraz w kasie kina.

 

2. Bilet grupowy

Bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej wraz z opiekunem grupy liczącej minimum 15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna i tak:
a) wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10 roku życia – od 1-2 opiekunów
b) wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10 roku życia – 1 opiekun
c) grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych -1 opiekun

 

3. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jako karta imienna, uprawnia do zakupu biletów na seanse w kinie Sokolnia w cenach zniżkowych.
W celu skorzystania z przysługujących zniżek na zakup biletu, posiadacz Karty jest zobowiązany do każdorazowego jej okazywania pracownikowi kasy kina Sokolnia wraz z dokumentem tożsamości w momencie zakupu biletu.
Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Osoby Uprawnionej, która według prawa jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość.

 

3. Bilet Rodzinny

a) Bilet rodzinny uprawnia do zakupu biletów na seanse w kinie Sokolnia w cenach zniżkowych.

b)  Bilet rodzinny przysługuje minimum trzy osobowej grupie, z której jedna to osoba dorosła z minimum dwójką dzieci, lub maksymalnie dwie osoby dorosłe z co najmniej jednym dzieckiem.

c)  Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

  • wykonanie usługi jest niemożliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z przyczyny leżącej po stronie dystrybutora,
  • w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
  • osobie, która niespełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego 

 

 

§ 4

PROJEKCJE 3 D

 

1. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary pozwalające na obejrzenie filmu zgodnych z pasywną projekcją 3D.

2. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

3. Kino nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż klient zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.