Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu , żeby korzystać z systemu

Regulamin

Regulamin
Kina SOKOLNIAPOSTANOWIENIA OGÓLNE1. Wstęp do Sali Kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu na dany seans.
2. Kasa Kina otwierana jest na 60 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem lub wydarzeniem kulturalnym, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia kulturalnego przewidzianego w danym dniu.
3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Każdy klient otrzymujący bilet jest zobowiązany do sprawdzenia zawartych na nim danych oraz do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
6. Bilet wraz z paragonem fiskalnym należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
7. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
8. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
9. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
10. Na terenie kina zabrania się widzom:
• dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku ( ustawa o prawach autorskich Dz.U.1994, Nr 43, 170 z dnia 04.02.1994r.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję,
• korzystania z telefonów komórkowych na sali kinowej podczas trwania seansu,
• głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu,
• spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na teren kina,
• palenia papierosów oraz e-papierosów,
• wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
• niszczenia mienia kina.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik w porozumieniu z kierownikiem kina ma prawo do usunięcia klienta z kina, bez prawa do zwrotu za zakupiony bilet, wezwania ochrony obiektu i Policji. Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie

Kino nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni kina a także w sali kinowej ubrania oraz inne przedmioty pozostawione przez widzów.
11. Kierownik ma prawo odmówić wstępu na sale kinową osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie oraz wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników kina.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE1. Bilety możliwe są do nabycia w kasie kina oraz za pośrednictwem strony internetowej kinosokolnia.org w zakładce/ kup bilet.
2. Rezerwacji miejsc na seanse filmowej można dokonać, internetowo na stronie kinosokolnia.org , osobiście w kasie kina lub przez telefon 573 360 997.
3. Przed rezerwacją lub zakupem biletu online należy zapoznać się z „REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW ON-LINE NA SEANSE FILMOWE w Kinie SOKOLNIA w Kępnie” dostępnym na naszej stronie internetowej kinosokolnia.org
4. Rezerwację na seanse filmowe można odebrać, podając numer rezerwacji lub imię i nazwisko maksymalnie do 12 godzin możliwość odbierania rezerwacji przed rozpoczęciem seansu, po tym czasie rezerwacja automatycznie zostanie anulowana przez system kasowy.
5. Podczas odbierania rezerwacji internetowych w kasie kina pierwszeństwo w odbiorze oraz kupnie biletów mają osoby, które posiadające rezerwację na film w danej godzinie repertuaru.
Osoby chcące dokonać zakupu biletów oraz wykupu rezerwacji na filmy
w późniejszym terminie będą obsługiwane w dalszej kolejności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.
7. Szczegółowe zasady zakupu biletów przez internet określone są w regulaminie
e-sprzedaży dostępnym na stronie internetowej kina.
8. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w seansie filmowym i zostanie uznany za nieważny.
9. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot jest możliwy tylko wtedy gdy z winy kina seans filmowy się nie odbędzie lub zostanie przerwany i niewznowiony.
10. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zamianie na gotówkę.
11. Rodzaje biletów sprzedawanych w Kinie Sokolnia:

Bilety ulgowe
1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6; dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej; studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty; osobom niepełnosprawnym w tym osobie opiekującej się osobą niepełnosprawną.
Bilety ulgowe mogą być weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji przy wejściu na salę oraz w kasie kina.Bilety grupowy
1. Bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej
wraz z opiekunem grupy liczącej minimum 15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

2. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna i tak:
• wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10 roku życia – od 1-2 opiekunów
• wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10 roku życia – 1 opiekun
• grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych -1 opiekunKarta Dużej Rodziny
1. Karta Dużej Rodziny jako karta imienna, uprawnia do zakupu biletów na seanse w kinie Sokolnia w cenach zniżkowych.
2. W celu skorzystania z przysługujących zniżek na zakup biletu , posiadacz Karty jest zobowiązany do każdorazowego jej okazywania pracownikowi kasy kina Sokolnia wraz z dokumentem tożsamości w momencie zakupu biletu.
3. Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Osoby Uprawnionej, która według prawa jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość.


Bilet Rodzinny
1. Bilet rodzinny uprawnia do zakupu biletów na seanse w kinie Sokolnia w cenach zniżkowych.
2. Bilet rodzinny przysługuje minimum trzy osobowej grupie, z której jedna to osoba dorosła z minimum dwójką dzieci, lub maksymalnie dwie osoby dorosłe z co najmniej jednym dzieckiem.
3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
• wykonanie usługi jest niemożliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z przyczyny leżącej po stronie dystrybutora,
• w przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW,
• osobie, która niespełna wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

4. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety gdy:
o zwrot biletu następuje po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie kina Sokolnia,
o zwrot biletu następuje po częściowym udziale widza w seansie filmowym lub imprezie z przyczyn nieleżących po stronie kina Sokolnia,
o zwrot biletu następuje bez okazania paragonu fiskalnego,
o zwracany bilet jest przerwany

5. Projekcje 3D
Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary pozwalające na obejrzenie filmu zgodnych z pasywną projekcją 3D.
Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
Kino nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż klient zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.