Regulamin - seanse filmowe

 

REGULAMIN REZERWACJI ORAZ  ZAKUPU BILETÓW KINOWYCH DROGĄ ON-LINE 

W KINIE SOKOLNIA W KĘPNIE

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz sprzedaży biletów w Kinie SOKOLNIA w Kępnie znajdującego się na ulicy Sportowej 3, działającym pod Kępińskim Ośrodku Kultury w skrócie KOK przy ul. Broniewskiego 5 w Kępnie, Instytucji Kultury wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Kępno pod numerem 402/3/2012, NIP: 6191991707, Regon 301025910 za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kinosokolnia.org zwanej dalej Witryną.

2. Internetowa rezerwacja oraz sprzedaż biletów dostępna jest tylko dla osób indywidualnych (do 10 biletów).

3. Osoba dokonująca zakupu biletów do kina Sokolnia za pośrednictwem Witryny, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem kina Sokolnia oraz Regulaminem Rezerwacji oraz Zakupu Biletów Kinowych Drogą on-line.

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

§ 2

Rezerwacja on-line na seanse filmowe

 

1. Umowa rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem, a kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków złożenia przez Użytkownika rezerwacji on-line, która będzie zawierała: datę i godzinę wybranego seansu/wydarzenia, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz rodzaj i ilość biletów.

2. Możliwość rezerwacji biletów on-line na seans kończy się 13 godziny przed rozpoczęciem wybranej projekcji.

 

 

§ 3

Odbiór biletów zarezerwowanych on-line

 

1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych drogą on-line Użytkownik zobowiązany jest podać numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.

2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

3. Zarezerwowane bilety należy wykupić do 12 godzin przed rozpoczęciem seansu w kasie Kina Sokolnia. Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – zostanie automatycznie anulowana przez system kasowy.

4. Formą płatności za bilety kupowane w kasie jest gotówka lub płatność bezgotówkowa.

5. Ceny biletów oferowanych przez Kino Sokolnia zawierają podatek VAT.

6. Faktury wystawiane są na żądanie kupującego w godzinach pracy kasy.

7. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury tylko w momencie zakupu biletu.

8. Bilety na seanse filmowe sprzedawane są w kasie Kina.

    Sprzedaż biletów nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis).

    Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy kasy kina.

9. Bilety dla zorganizowanych grup (np. szkolnych, przedszkolnych itp.) sprzedawane są wyłącznie w kasie Kina.

10. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przy zakupie biletu w kasie kina lub przy wejściu do sali kinowej . Widz jest zobowiązany do okazania  dokumentu uprawniającego go do otrzymania biletu ulgowego.

11. Kasa kina nie realizuje wymiany biletów.

12. Kasa kina otarta jest 1 godzinę przed rozpoczęciem pierwszego seansu repertuarowego.

 

 

§ 4

Zakup biletów drogą elektroniczną

 

1. Zakupu biletów można dokonać od momentu wprowadzenia danego seansu/wydarzenia w system sprzedaży biletów jednak nie później niż 2 godziny przed jego rozpoczęciem. 

2. System umożliwia kupno biletów normalnych i ulgowych na seanse 2D i 3D.

Cena biletu nie obejmuje okularów 3D.

3. Zakup biletów jest możliwy po spełnieniu wszystkich warunków, takich jak przy rezerwacji on-line (§2, pkt 1).

4. System zapewnia dwa rodzaje dostawy biletów: odbiór osobisty w kasie kina oraz bilet elektroniczny przesłany do samodzielnego wydrukowania lub okazania przy wejściu na salę kinową na ekranie telefonu komórkowego w formacie pdf.

5. Bilet lub dane niezbędne do odbioru biletu w kasie kina, użytkownik otrzyma na adres e-mail podany przez siebie w procesie rejestracji w systemie sprzedaży on-line.

6. Kino nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie adresu e-mail podczas zakupu lub rezerwacji biletu drogą on-line.

 

§ 5

Płatność za bilety kupione drogą elektroniczną

 

1. Płatność za bilet zamówiony za poprzez stronę www.kinosokolnia.org możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem systemu DotPay, na którego stronę internetową Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Płatność przeprowadzana jest na zasadach określonych w regulaminie systemu DotPay, który jest dostępny na stronie https://www.dotpay.pl/

3. Płatność za bilety kinowe powinna być dokonana nie później niż 1h. od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie w/w terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.


4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej https://www.dotpay.pl/

5. Kino nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu DotPay.

 

 

§ 6

Odbiór biletów zakupionych drogą on-line

 

1. Sposób odbioru zakupionych biletów jest uzależniony od rodzaju dostawy wybranego w procesie zakupu.

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu elektronicznego jest poprawnie skonfigurowany komputer, oraz urządzenie drukujące zaopatrzone w czarny tusz i biały papier. Kino nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność konfiguracji ww. urządzeń z wymaganiami systemu sprzedaży biletów.

3. Odbiór biletu w kasie kina jest możliwy po okazaniu pracownikowi kasy numeru transakcji, który znajduje się w temacie wiadomości e-mail otrzymanej po poprawnym przeprowadzeniu transakcji kupna biletu drogą on-line.

4. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności biletu lub numeru transakcji, pracownik kina jest upoważniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości osoby która zakupiła bilet.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim.

6. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości odbioru biletu w kasie kina z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

1. Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji, Użytkownik wyraża tym samym zgodę, na przetwarzanie i przechowywanie przez Kępiński Ośrodek Kultury danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Kępińskim Ośrodku Kultury jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 3. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie www.kok.kepno.pl/rodo/ 

 

 

§ 8

Zwrot biletów i reklamacje

 

1. W przypadku nie odbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie kwoty za ich cenę do 3 dni roboczych po terminie odwołanego seansu , lecz nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po ogłoszeniu decyzji o jego odwołaniu.

2. Zwroty biletów za odwołane seanse dokonywane będą na podstawie zakupionego biletu z zachowaniem danych odwołanego seansu oraz dołączonym paragonem lub fakturą. 


3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za odwołane imprezy, które są organizowane przez firmy lub instytucje zewnętrzne w wynajętych pomieszczeniach kina. W takim przypadku za ewentualny zwrot biletów odpowiada  organizator danej imprezy.


4. Kino przyjmuje zwroty biletów tylko w przypadku gdy seans nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy leżącej po stronie kina a wznowienie emisji seansu nie nastąpi w ciągu 30 min.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internetowej, za pośrednictwem, której widzowie kupują i rezerwują bilety.

2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone przez kupujących w sieci Internetowej, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców sieci Internet.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla widzów w kasie Kina Sokolnia oraz na stronie internetowej www.kinosokolnia.org