Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu , żeby korzystać z systemu

Regulamin - seanse filmowe

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW ON-LINE NA SEANSE FILMOWE w Kinie SOKOLNIA w Kępnie.

§ 1

I Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów w Kinie SOKOLNIA w Kępnie znajdującego się na ulicy Sportowej 3, działającym pod Kępińskim Ośrodku Kultury w skrócie KOK przy ul. Broniewskiego 5 w Kępnie, Instytucji Kultury wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Kępno pod numerem 402/3/2012, NIP: 6191991707, Regon 301025910 za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kinosokolnia.org zwanej dalej witryną.
2. Internetowa rezerwacja jak i sprzedaż biletów dostępna jest tylko dla osób indywidualnych (do 10 biletów).
3. Osoba dokonująca zakupu biletów do Kina za pośrednictwem witryny, zwana dalej Użytkownikiem, powinna zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.


§2

II Rezerwacja on-line na seanse filmowe


1. Umowa rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem, a kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków: - złożenia przez Użytkownika rezerwacji on-line, która będzie zawierała: datę i godzinę wybranego seansu/wydarzenia, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz rodzaj i ilość biletów.
2. Możliwość rezerwacji biletów on-line na seans kończy się 13 godziny przed rozpoczęciem wybranej projekcji.


III Odbiór biletów zarezerwowanych on-line


1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.
2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
3. Zarezerwowane bilety należy wykupić do 12 godzin przed rozpoczęciem seansu w kasie Kina Sokolnia. Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – zostanie automatycznie anulowana przez system kasowy.
4. Formą płatności za bilety kupowane w kasie jest gotówka lub płatność bezgotówkowa.
5. Ceny biletów oferowanych przez Kino Sokolnia zawierają podatek VAT.
6. Faktury wystawiane są na żądanie kupującego w godzinach pracy kasy.
7. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury tylko w momencie zakupu biletu.
8. Bilety sprzedawane są w kasie Kina. Sprzedaż nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis). Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy kina.
9. Bilety dla zorganizowanych grup (np. szkolnych, przedszkolnych itp.) sprzedawane są wyłącznie w kasie Kina.
10. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przy zakupie biletu w kasie kina lub przed wejściem na dany seans - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
11. Kasa nie realizuje wymiany biletów.
12. Kasa kina otarta jest godzinę przed rozpoczęciem pierwszego seansu repertuarowego.


§3

I Zakup biletów drogą elektroniczną


1. Zakupu biletów można dokonać od momentu wprowadzenia danego seansu/wydarzenia w system sprzedaży biletów jednak nie później niż 4 godziny przed jego rozpoczęciem.
2. System umożliwia kupno biletów normalnych i ulgowych na seanse 2D i 3D. Cena biletu nie obejmuje okularów 3D.
3. Zakup biletów jest możliwy po spełnieniu wszystkich warunków, takich jak przy rezerwacji on-line (§2, II, pakt 1).
4. System zapewnia dwa rodzaje dostawy biletów: odbiór osobisty w kasie lub bilet elektroniczny do samodzielnego wydrukowania.
5. Bilet lub dane niezbędne do odbioru biletu w kasie, użytkownik otrzyma na adres e-mail podany przez siebie w procesie rejestracji.
6. Kino nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie adresu e-mail.


II Płatność za bilety kupione drogą elektroniczną


1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem witryny możliwy jest wyłącznie za pomocą strony www.dotpay.pl, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
2. Płatność przeprowadzona jest na zasadach określonych w regulaminie systemu DotPay.
3. Płatność powinna być dokonana nie później niż 1h. od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej dotpay.pl
5. Kino nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu DotPay.


III Odbiór biletów zakupionych drogą elektroniczną


1. Sposób odbioru biletów jest uzależniony od rodzaju dostawy wybranego w procesie zakupu.
2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu elektronicznego jest poprawnie skonfigurowany komputer, oraz urządzenie drukujące zaopatrzone w czarny tusz i biały
papier. Kino nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność konfiguracji ww. urządzeń z wymaganiami systemu sprzedaży biletów.
3. Odbiór biletu w kasie jest możliwy po okazaniu pracownikowi kasy numeru transakcji, który znajduje się w temacie wiadomości e-mail otrzymanej po poprawnym przeprowadzeniu transakcji.
4. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności biletu lub numeru transakcji, pracownik kina jest upoważniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
6. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości odbioru biletu w kasie Kina z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.


§4

I Ochrona danych


1. Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji, Użytkownik wyraża tym samym zgodę, na przetwarzanie i przechowywanie przez kino danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Kępińskim Ośrodku Kultury jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 3. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie http://kok-kepno.org , http://kok-kepno.bip.net.pl/ .


§5

I Zwrot biletów i reklamacje


1. W przypadku nie odbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
2. Zwrotu biletów dokonujemy na podstawie biletu z zachowaniem danych wydarzenia oraz dołączonym paragonem lub fakturą z zachowaniem następujących terminów: - w przypadku zakupu indywidualnego – najpóźniej 24 godziny (dni robocze) poprzedzające dane wydarzenie. - w przypadku zakupu grupowego – najpóźniej 48 godzin (2 dni robocze) poprzedzające dane wydarzenie. Zwrot biletów grupowych nie może spowodować zmiany statusu z grupy zorganizowanej (min 15 osób) na zakup indywidualny.
3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za odwołane nie z własnej winy imprezy organizowane przez firmy i instytucje zewnętrzne w wynajętych pomieszczeniach kina. W takim przypadku za ewentualny zwrot biletów odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprez.
4. Kino przyjmuje zwroty biletów tylko w przypadku gdy seans nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy leżącej po stronie kina a wznowienie emisji seansu nie nastąpi w ciągu 30 min.


§6

I Postanowienia końcowe


1. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Użytkownicy kupują i rezerwują bilety. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Kina Sokolnia oraz na stronie internetowej www.kinosokolnia.org